Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / Arbeidsmiljøkartlegginger

Vernerunde

HMS-veiledning

Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø er en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Leder er ansvarlig for at vernerundene gjennomføres og for at nødvendige tiltak iverksettes.

Nedenfor følger en mal for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. For å redusere møtetid kan HMS- samtaler og vernerunder forberedes samtidig, og etterarbeid etter HMS-samtaler og vernerunder utføres parallelt.

Forberedelse

Leder og verneombud møtes for å:

  • gjennomgå dokumentasjonen fra forrige vernerunde
  • bestemme hvordan vernerunden skal gjennomføres (skal spesielle forhold kartlegges - er det behov for ekstern bistand - eks. bedriftshelsetjeneste?)
  • sette av dato og tid og lage en plan for vernerunden
  • sende melding, eventuelt med vernerundeskjemaet som vedlegg, til alle ansatte slik at de på forhånd kan melde fra om forhold som bør kartlegges

Vernerunde

Leder (den som har ansvar eller har fått delegert HMS-oppgaver i de aktuelle lokaler), HMS-koordinator og verneombud går rundt. Ansatte deltar ved at de er til stede på sine arbeidsplasser for å kunne gi informasjon under gjennomgangen. Vurderingsskjema for vernerunde fylles ut underveis.

Etterarbeid

Leder og verneombud fyller ut en tiltaksplan når det skal iverksettes tiltak. Leder gir tilbakemelding om hvilke tiltak som prioriteres og de ansatte holdes orientert om tiltak og fremdriftsplan.

Vernerundeskjemaer og tiltaksplaner arkiveres. Gjennomførte tiltak kvitteres ut etter hvert.

Vurderingsskjema for vernerunde (skrivbar pdf-fil).

Kontakt