Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Utlysning av utenlandsstipend for 2017

Det lyses ut totalt 1 550 000 NOK til utenlandsopphold for ph.d.-kandidater og post.doc.-stipendiater i 2017.

Stipendene støtter opphold ved forskningsinstitusjoner i utlandet, og skal bidra til å styrke kontakten mellom høgskolen og forskningsmiljøer i utlandet. Det gis stipend på inntil 200 000 NOK for å dekke utgifter til reise og opphold uten familie og inntil 250 000 NOK for reise med familie. Det kan søkes om midler utover den øvre grensen dersom institusjonen der oppholdet skal gjennomføres krever skolepenger eller andre avgifter*. Det er tillatt å søke stipend i flere omganger, men kandidatene kan maksimalt få utbetalt 200 000/250 000 i utenlandsstipend i løpet av sin stipendiat- eller post.doc-periode. I ekstraordinære tilfeller, kan det vurderes å gi stipend utover den øvre grensen dersom oppholdet vurderes som særlig fordelaktig for forskningsarbeidet ved høgskolen.  

Søknadene behandles fortløpende, forventet behandlingstid er på to uker.

Forskningsrådets satser for utenlandsopphold legges til grunn og vi ber om at disse brukes i budsjetteringen.

Søkere kan få støtte til å oppholde seg ved sin doktorgradsgivende institusjon i utlandet, forutsatt at støtten går til aktiviteter (f. eks. seminarer, forelesninger kurs og møter) som kommer i tillegg til obligatorisk deltakelse i doktorgradsprogrammet. Verken obligatorisk deltakelse i doktorgradsopplæring eller aktiviteter knyttet til datainnsamling til doktorgradsprosjektet støttes.

Midlene til utenlandsstipend for 2017 er gitt av Prosjekt Internasjonalisering.

Søknadens innhold

Søknaden på inntil tre sider skal inneholde følgende punkter:

  • Hensikten med oppholdet
  • Begrunnelse for valg av institusjon, herunder kvaliteten på forskningsmiljøet stipendiaten skal oppholde seg ved
  • Tidsrom for oppholdet
  • Hvordan oppholdet er organisert og planlagt gjennomført
  • Kopi av avtale/invitasjonsbrev fra vertsinstitusjon
  • Plan for publisering. Her kan også eventuell sampublisering med forskere fra det utenlandske miljøet omtales
  • Fakultetets anbefaling. Her kan også potensial og eventuelle planer for videre samarbeid med det utenlandske miljøet beskrives.
  • Forventet utbytte av oppholdet, for søkeren og for HiOA
  • Budsjett med forventede utgifter for utenlandsoppholdet. Budsjettet skal også vise fakultetets/senterets eventuelle bidrag til finansiering av oppholdet ut over ordinære lønnsmidler og eventuelle bidrag fra eksterne kilder.

Søkerne må innarbeide en faglig begrunnelse for oppholdet i sin prosjektbeskrivelse.

Søkere som skal oppholde seg i tre måneder eller mer ved utenlandsk institusjon vil bli prioritert foran søkere med kortere opphold. Søkere som tidligere er tildelt midler har anledning til å søke på nytt, men vil bli prioritert bak andre søkere.

*Ph.d.-kandidater bør i samarbeid med administrasjonen lokalt undersøke om det finnes avtaler om forskningssamarbeid eller studentutveksling mellom HiOA og vertsinstitusjon eller om en slik avtale kan inngås før man avtaler oppholdet. I mange tilfeller vil krav om skolepenger frafalles dersom det finnes en utvekslingsavtale. En slik avtale kan også gjøre det enklere for den som reiser å skaffe seg bolig i forbindelse med sitt opphold. Det vil være mulig for søkere å kombinere stipend fra Erasmus + med utenlandsstipend så lenge ikke samme bevilgning dobbeltfinansierer oppholdet.

Søknadsfrist

Søknaden skal lastes opp i P360 på saksnummer 17/00164 i god tid før man reiser. FoU-administrasjonen på fakultet/senter kan være behjelpelige med dette. I tillegg sendes søknaden på e-post til Vibeke.Moe@hioa.no, og Siri.Aanstad@hioa.no. Søknadene behandles fortløpende, normalt vil det gå inntil to uker fra den fullstendige søknaden er mottatt til søkeren får svar.

Spørsmål rettes til FoU-administrasjonen ved Vibeke Moe, Vibeke.Moe@hioa.no, tlf. 67 23 54 65 eller Siri Aanstad, Siri.Aanstad@hioa.no, tlf. 67 23 50 39.
Vi ber om at det informeres om utlysningen i fagmiljøene.

Informasjon til deg som er tildelt et utenlandsstipend

Utbetaling av reisestipend

Det er egne retningslinjer og skjema for utbetaling av utenlandsstipend. Merk at et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av skattemyndighetenes vurdering. Etter gjennomført utenlandsopphold vil du bli bedt om å dokumentere kostnadene knyttet til utenlandsoppholdet til fakultets-/senteradministrasjonen. Les mer om utbetaling av stipendet og økonomisk rapportering her: (link til sidene reiser, utenlandsstipend).

Rapportering

Senest to måneder etter avsluttet utenlandsopphold skal det skrives en kortfattet rapport om utbyttet av oppholdet. Merk at et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av skattemyndighetenes vurdering. Etter gjennomført utenlandsopphold kan du også bli bedt om å dokumentere kostnadene knyttet til utenlandsoppholdet til fakultets-/senteradministrasjonen.

Praktisk gjennomføring

På nettsidene om forskermobilitet og karriereutvikling finner du råd om praktisk gjennomføring av ditt utenlandsopphold.

Kontakt