Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Språk og oversettelse

Språkpolitiske retningslinjer for Høgskolen i Oslo og Akershus

Fastsatt av styret 11. juni 2013.

Lov- og forskriftsbestemmelser

Lov om målbruk i offentleg teneste (11.04.1980), med forskrift om målbruk i offentleg teneste (05.12.1980).

Universitets- og høgskoleloven § 1-7 Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk: "Universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk."

Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 6-10 Eksamen på annet språk enn norsk.

Hovedprinsipper

 1. Norsk (bokmål og nynorsk) er hovedspråk ved HiOA.

 2. Parallelt med norsk brukes engelske som hovedspråk i internasjonalt arbeid.

 3. Administrasjonsspråket ved HiOA er primært norsk.

 4. Studenter og tilsatte skal stimuleres til å utvikle sin kompetanse i norsk og engelsk. HiOA skal legge til rette for at både studenter og tilsatte kan ha nødvendige språklige ferdigheter for å delta aktivt i internasjonale fagmiljøer.

 5. Studenter og tilsatte skal respektere språklig mangfold og bruke et inkluderende språk.

 6. HiOA skal fremme etisk bevissthet hos studenter og tilsatte om språklig makt i yrkessammenheng.

 7. Sentral informasjon om høgskolens virksomhet skal i størst mulig grad foreligge både på norsk og engelsk. Veivisere, beredskaps- og sikkerhetsinformasjon på høgskolens område skal være på norsk og engelsk.

Utdanning

 1. Norsk er det primære undervisningsspråket ved HiOA. Svensk og dansk er sidestilt med norsk som undervisningsspråk. Engelsk er undervisningsspråk i internasjonale studieprogram.

 2. Pensumlitteraturen bør hovedsakelig være på norsk når dette er hensiktsmessig. Deler av pensum bør være på engelsk. Svensk og/eller dansk kan være representert.

 3. Alle gradsprogram ved HiOA bør ha emnetilbud på engelsk. Emner som tilbys på engelsk, skal ikke tilbys på norsk.

 4. Med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan, kan studentene velge om de vil utarbeide sine skriftlige oppgaver og presentasjoner på norsk, svensk eller dansk. Studenter kan søke om å få besvare eksamen på engelsk eller et annet språk enn de nevnte når det er faglig mulig etter programplan eller emneplan.

FoU

 1. Faglige vurderinger og kommunikasjonsmuligheter med relevant nasjonale og internasjonale fagmiljø bør ligge til grunn for valg av publiseringsspråk.

 2. Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver publiseres som regel på norsk eller engelsk, avhengig av målgruppe. Engelsk er hovedspråk for å publisere i internasjonale kanaler. Ved publisering på norsk bør det lages et sammendrag på engelsk og omvendt.

 3. HiOA skal stimulere til, og drive aktiv opplæring i, skriving av fagartikler, kronikker og debattinnlegg, også på engelsk.

Krav til språklige ferdigheter for tilsatte

 1. For tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger kreves ferdigheter i norsk og/eller engelsk. Ferdigheter i dansk eller svensk kan sidestilles med ferdigheter i norsk. For stillinger som lyses ut internasjonalt, skal krav til norsk ved tilsetting begrunnes særskilt. Krav til språklige ferdigheter skal framgå av utlysningsteksten.

 2. Administrativt tilsatte ved HiOA bør ha gode ferdigheter i norsk og engelsk. Krav til språklige ferdigheter skal framgå av utlysningsteksten.

 3. Tilsatte uten tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk innen tre år etter tilsetting når dette er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Tilsvarende gjelder for ferdigheter i engelsk.