Droppe til innhold

Nyheter

Ny lov om statens ansatte

Ny lov om statens ansatte

Den nye statsansatteloven erstatter den gamle tjenestemannsloven. Den nye loven gir blant annet rett til fast ansettelse etter 3 års midlertidig ansettelse, mot tidligere 4 år.

Den nye statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven. Les hele loven her (lovdata.no).

Samme dag trådte også forskrift til lov om statens ansatte i kraft. Les forskriften her (lovdata.no).

Her er en kort oversikt over de viktigste bestemmelsene i loven:

Enklere språk

Terminologien i loven er modernisert:

 • Før het det «tjenestemann», nå heter det «statsansatt»
 • Før het det «tilsatt», nå heter det «ansatt»
 • Før het det «kunngjøring», nå heter det «utlysning»

Den best kvalifiserte skal ansettes

Kvalifikasjonsprisnippet er lovfestet: Den best kvalifiserte søkeren – basert på utdanning, erfaring og personlig egnethet – skal fortsatt ansettes.

Hovedregelen om at alle ledige stillinger skal lyses ut offentlig, er videreført. Denne anses som en viktig forutsetning for kvalifikasjonsprinsippet.

Ansettelsesprosessen har to trinn

To-trinnsprosess for ansettelser videreføres: Nærmeste leder innstiller, og et partssammensatt utvalg fatte vedtak om ansettelser.

Unntak

Det gjøres et generelt unntak fra lovens bestemmelser om kvalifikasjonsprinsippet, offentlig utlysning, innstilling og ansettelsesprosedyre for ansettelser inntil 6 måneder, med mulighet for å utvide dette til 1 år i personalreglement.

Innstramming i bruk av midlertidig ansettelse

Fast ansettelse er fortsatt hovedregelen. Det er gjort visse endringer i bestemmelsene om midlertidig ansettelse som tar sikte på en harmonisering med arbeidsmiljøloven og på en innstramming:

 • Det er innført en plikt til å drøfte bruken av midlertidige ansettelser med organisasjonene en gang i året.
 • Bestemmelsene om opphør av midlertidige ansettelser er noe forenklet.

Stillingsvernsreglene er endret:

Fra 4-årsregel til 3-årsregel

 • Den såkalte 4-årsregelen er nå blitt en 3-årsregel. Denne innebærer at en midlertidig ansatt med mer enn 3 års sammenhengende faktisk tjeneste, blir å anse som fast ansatt.

Lengre oppsigelsestid i prøvetiden

 • Vilkårene for oppsigelse er endret og langt på vei harmonisert med arbeidsmiljøloven
 • Fristene for oppsigelse er forenklet, blant annet ved at alle som har vært ansatt i inntil ett år har krav på en måneds oppsigelse. Dette innebærer en utvidelse av oppsigelsesfristen i prøvetiden: Hvis du blir oppsagt i prøvetiden har du nå krav på en måneds oppsigelsestid, mens du tidligere hadde tre ukers oppsigelsestid.

Tilbud om annen passende stilling og fortrinnsrett videreføres

 • Krav til tilbud om annen passende stilling som alternativ til oppsigelse er videreført.
 • Det er gjort noen endringer i reglene om ekstern fortrinnsrett (fortrinnsretten gir en oppsagt statsansatt fortrinnsrett til annen ledig stilling i staten på visse vilkår):
 • Deltidsansatte har nå fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at stilling lyses ut.
 • Den eksterne fortrinnsretten og retten til utvidet stilling gjelder ikke midlertidig ansatte.
 • Forskriften til statsansatteloven inneholder bestemmelse som presiserer og setter noen begrensninger i fortrinnsretten.

Kom på kurs og sett deg inn i den nye loven!

31. oktober kl. 12-15 holdes det kurs om den nye loven hos HiOA-akademiet: Les mer, og meld deg på kurset.

Spørsmål om loven og hva den betyr for deg?

Ved spørsmål, ta kontakt med Cecilie Haugen Horn, seksjonsjef for HR-tjenester (Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring)