Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning

Personalforvaltning

Her ligger noen av rutinene for personalområdet. Avd. HR arbeider med overgangen til ny personalhåndbok og det aller meste av tidligere innhold finnes der.

Sykefravær og oppfølging

Endringer

Brukeradministrativt system (BAS)

Brukeropplysningene i BAS er styrende for automatiske tilganger i mange ulike system ved høgskolen. For nyregistreringer eller endring av opplysninger knyttet til den ansatte, følg denne prosedyren:

Endring av ansattes organisatoriske tilhørighet

Ved endring av  organisatorisk tilhørighet - f.eks. om en ansatt skal flyttes fra HR i fellesadministrasjonen til HR ved et fakultet - fylles dette skjemaet ut og sendes ihh til de instruksjoner som ligger i skjemaets heading. Dette skal gjøres for å sikre enhetlig informasjon om den ansatte i alle fagsystem. Skjemaet skal brukes både ved midlertidig og fast endring. Skjemaet  skal ikke brukes der endringen skjer som følge av nyansettelse:

Organisasjonsendringer

Ved organisasjonsendringer som oppretting, nedlegging, flytting, navneendring eller andre endringer i organisasjonsenheter skal dette gjøres  i tråd med disse retningslinjene:

Øvrige

Medbestemmelse

Kontakt HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.