Droppe til innhold

Retningslinjer for virksomheten i FoU-fellesskapene ved LUI

Retningslinjene ble ferdigstilt i februar 2014 etter innspill fra FoU-fellesskapskoordinatorenes møte, FoU-utvalget, FoU-ledermøtet og fakultetsledermøtet. Retningslinjene ble justert i fakultetsledermøtet 5. mai 2015. Mindre redaksjonelle endringer ble foretatt av FoU-administrasjonen 22. mai 2015.

Som ledd i organiseringen og systematiseringen av FoU-virksomheten på Fakultet LUI, opprettes FoU-fellesskap. En økende andel av FoU-midlene på fakultet og høgskolen sentralt vil bli kanalisert gjennom FoU-fellesskap. Med ”FoU-fellesskap” menes i det følgende de offisielt oppnevnte og godkjente FoU-fellesskapene på LUI som omfattes av de følgende retningslinjene. FoU-fellesskap opprettes for perioder på tre år. Omorganisering eller videreføring vurderes etter samme periode.

1. Navn og fagområder for FoU-fellesskap foreslås på grunnlag av faglige fellesinteresser blant UF-ansatte på de enkelte instituttene og på tvers av instituttene. Fellesskapene opprettes og godkjennes formelt av fakultetsledelsen.

2. Fellesskapene skal ha forankring på et av fakultetets institutter. I spesielle tilfeller kan det vurderes å opprette FoU-fellesskap på tvers av instituttene med forankring på fakultetsnivå.

3. Formålet med FoU-fellesskapene er å styrke FoU-arbeidet individuelt og kollektivt, primært gjennom gjensidig støtte til kritisk, faglig dialog, til publisering av resultater av FoU-arbeid (jfr. pkt. 8) og gjennom intern og ekstern nettverksbygging. Hva som regnes som FoU-arbeid fremgår av gjeldende retningslinjer for tildeling av FoU-tid til UF-ansatte på LUI.

4. Der hvor antall medlemmer i FoU-fellesskapene overstiger ti, bør det opprettes tematiske undergrupper etter faglige kriterier.

5. FoU-fellesskapenes hovedressurs er det enkelte medlems tildelte FoU-tid. FoU-fellesskapene får i tillegg tildelt økonomiske midler til ledelse og til drift fra fakultetets årlige budsjett.

a. Ledelsesmidler tildeles fra 1. august 2015 avhengig av antall medlemmer i det enkelte FoU-fellesskap.

FoU-fellesskap med:

  • ti eller færre medlemmer: 100 timer
  • 11-15 medlemmer: 120 timer
  • 16-20 medlemmer: 130 timer
  • 21-25 medlemmer: 140 timer
  • 26 eller flere medlemmer: 150 timer

b. Driftsbudsjettet tildeles som en gitt sum per primærmedlem. FoU-fellesskapenes driftsmidler skal komme hele fellesskapet til gode. Felles anvendelse kan skje gjennom fellesaktiviteter som faglige seminarer og lignende. Fordeling av midler skjer på grunnlag av en drøftet, felles faglig strategi og plan. Midlene er ikke en del av hvert enkeltmedlems ”annum” til individuell anvendelse, men gruppene kan gi midler til individuelle formål dersom gruppa i fellesskap er enig om dette.

6. Som hovedregel skal alle UF-ansatte være registrert som medlem i et FoU-fellesskap (primærmedlemskap). Det er mulig å være medlem av flere FoU-fellesskap (sekundærfellesskap). Det er mulig å være primær- eller sekundærmedlem av fellesskap ved andre institutter enn sitt eget. FoU-fellesskapene kan også ha seniormedlemmer og medlemmer fra andre fakulteter og institusjoner. Driftsmidler fra LUI følger kun med primærmedlemsskap for UF-ansatte ved fakultetet. Det følger ikke driftsmidler med sekundærmedlemsskap i andre fellesskap. For at tildeling av driftsmidler skal kunne skje så tidlig som mulig i budsjettåret, må skifte av fellesskap og nytegning med primærmedlemsskap foregå i løpet av desember måned hvert år.

7. FoU-fellesskapene ledes faglig og organisatorisk av en koordinator. Denne skal være professor/dosent, eventuelt ha førstekompetanse. Koordinator for hvert FoU-fellesskap er en funksjon som utpekes av dekanatet etter lokal utlysning og innstilling fra institutt. Koordinatoroppgaven utgjør en del av vedkommendes arbeidsplan. Fakultetets forventninger til koordinatorene går frem av egen kontrakt. Gruppene skal ha én leder, men kan etter behov opprette arbeidsutvalg på inntil tre personer for drøfting og fordeling av ledelsesoppgaver. Ledelsesressurs deles internt i arbeidsutvalg etter avtale.

8. FoU-fellesskapene og undergruppene skal ha regelmessige møter – gjerne i seminarform med forberedt innledning og «opposisjon» – hvor man tar opp faglige spørsmål til diskusjon, gir kritisk og konstruktiv tilbakemelding på hverandres publiseringsarbeider, orienterer hverandre om utlysninger, bøker og tidsskriftsartikler, samarbeider om søknadsskriving, organiserer skrivegrupper og lignende, se pkt. 3.

Prodekan Olav Eikeland

Dekan Knut Patrick Hanevik

Retningslinjer for virksomheten i FoU-fellesskapene ved LUI (pdf-fil)