Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet / Personvern

Personvernombud for administrative behandlinger

Personvernombudet skal ta imot meldinger om administrative behandlinger og er en ressursperson som skal bidra til å styrke OsloMet sin håndtering av personvernspørsmål.

Melding til personvernombudet

Nye behandlingsaktiviteter skal fortsatt meldes til personvernombudet ved OsloMet Ingrid Jacobsen. Per i dag skal dere benytte skjema for kartlegging av behandlinger ved OsloMet

Når den nye personopplysingsloven trer i kraft i løpet av sommeren 2018, gjelder ikke lenger meldeplikten til personvernombudet. Datatilsynet har derfor avgjort at virksomheter er fritatt fra meldeplikten fra januar 2018. Personvernombudet for administrative behandlinger må likevel

  1. samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter
  2. analysere og sjekke at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverket

Personvernombudets rolle og oppgaver

Personvernombudet skal blant annet:

  • påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekt og tilstrekkelige opplysninger.
  • føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse (oversikt) over behandlingene.
  • være rådgiver i forbindelse med bruk av personopplysninger,
  • fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og institusjonen,  
  • gjøre ledelsen oppmerksom på eventuelle brudd på gjeldende regelverk, 
  • passe på at et system for internkontroll er etablert. 
  • ivareta personverninteressene til ansatte, studenter, samt eksterne som har en tilknytning til HiOA (enten via forskningsprosjekt eller på annet vis).
  • bistå ved spørsmål om hvordan de registrertes personopplysninger behandles av HiOA.

Se Datatilsynets nettside om personvernombud.

Personvernombudets uavhengighet

Et personvernombud er uavhengig i sitt arbeid, og kan ikke instrueres. Funksjonen som personvernombud behøver ikke utgjøre en fulltidsstilling, men ombudet kan ikke ha andre oppgaver eller roller som kan undergrave eller komme i konflikt med kravet til uavhengighet i ombudsrollen.

Hvorfor personvernombud?

Per i dag er det å ha et personvernombud en frivillig ordning, men fra tidspunktet personvernforordningen (GDPR) trer i kraft sommeren 2018 er det lovpålagt. OsloMet har siden 2003 hatt NSD (Norsk Senter for forskningsdata) som personvernombud for forskning. Fra 01.03.2017 har HiOA fått sitt eget personvernombud for administrative behandlinger.  

Les også om personvernombud på sikresiden.no.

Kontakt