Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS

Overordnet årshjul for HMS-arbeidet

HMS-året følger studieåret. Årshjulet starter derfor 1.september og avsluttes 31.august påfølgende år.

I oversikten er tatt med aktiviteter i regi av Enhet for HMS, lokale aktiviteter med frister satt sentralt og noen viktige stoppunkt rundt styrebehandlinger.

Overordnet årshjul for HMS-arbeidet ved HiOA

Tidspunkt - frist

Aktivitet

Ansvar

September

Gjennomgang og justering av HMS-system og hjelpemidler

Enhet for HMS

September - start

Utkast til AMUs årsmelding sendes AMU 

Enhet for HMS

September - start

Årsrapportene fra LAMU sendes AMU

Enhet for HMS

September - midt/slutt

AMU-møte

Enhet for HMS

September - midt/slutt

Grunnopplæring HMS

Enhet for HMS

Oktober - start

Start for årlige arbeidsmiljøkartlegginger

Fak/sentre/FA

Oktober - midt/slutt

AMUs årsrapport behandles i universitetsstyret

Enhet for HMS

Oktober - slutt

Universitetsstyret behandler HMS årsrapport med overordnet handlingsplan

Universitetsstyret

November - start

HMS-tiltak innarbeides i plan til styret

Enhet for HMS

November - slutt

Årlige arbeidsmiljøkartlegginger avsluttes

Fak/sentre/FA

Desember - midt

Styret behandler langtidsplan og budsjett

Styret

Desember - midt

AMU-møte

Enhet for HMS

Desember - midt

Lokale HMS-handlingsplaner ferdigstilles

Fak/sentre/FA

Januar - slutt

Grunnopplæring HMS

Enhet for HMS

Februar/mars

AMU-møte

Enhet for HMS

Mars/april

Frist for oppdatering av lokal HMS-dokumentasjon ifm. HMS-revisjon

Fak/sentre/FA

April - start

Oppstart internkontroll HMS

Enhet for HMS

April - slutt 

AMU-møte (ved behov)

Enhet for HMS

Mai - slutt

Internkontroll HMS avsluttes

Enhet for HMS

Juni - midt

AMU-møte

Enhet for HMS

Juni - midt/slutt

Frist for innsending av underlagsmateriale til HMS årsrapport er 20.juni

Aktuelle avdelinger i Fellesadm.

Juni - slutt

Frist for innsending av LAMU-årsrapporter er 30.juni

Fak/sentre/FA

Juni - slutt

Samlerapport for HMS-revisjon ferdigstilles

Enhet for HMS

August - midt

Universitetsledelsens gjennomgang av årsrapport HMS

Enhet for HMS

August slutt

Årsrapport HMS ferdigstilles

Enhet for HMS

 

Kontakt