Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsgrupper ved Fakultet for helsefag

Fakultetsstyret ved Fakultet for helsefag vedtok 21. august 2012 kriterier for etablering av forskningsgrupper. Justering av kriterier ble vedtatt av dekan 2.6.2014* og 13.1.2016 (etter anbefaling fra FoU-utvalget, FoU-HF-sak 41/15).
 1. Kriterier for forskningsgrupper ved HF
 2. Søknad om etablering og endring av forskningsgrupper

Kriterier for forskningsgrupper ved Fakultet for helsefag

Krav til forskningsgrupper:

 • Felles tematiske områder
 • Medlemmer på ulike nivåer (Professor/1. amanuensis, mellomstillinger tilsvarende postdoktornivå, stipendiater/studenter, eventuelt andre stillingskategorier)
 • Kompetansebredde
 • God publiseringsaktivitet de siste 3 år
 • Minimum fem medlemmer som hovedregel
 • FoU-tiden til medlemmene bør fortrinnsvis inngå i gruppens forskningsprosjekter
 • Personer skal som hovedregel kun være medlem i én forskningsgruppe

Krav til forskningsgruppeleder:

 • Førstestillingskompetanse, fortrinnsvis professor, hovedstilling ved OsloMet
 • Dokumentert ledelse av forskningsprosjekter og forskningsveiledning på master-/doktorgradsnivå

Forventninger til medlemmer i forskningsgruppene*:

Delta i individuelle forskersamtaler der det blant annet diskuteres:

 • hvordan gruppemedlemmet kan bidra til å opprettholde god publiseringsaktivitet (jfr. kriterier for etablering av forskningsgrupper)
 • hvordan tildelt FoU-tid skal benyttes

Delta i felles gruppemøter der det blant annet diskuteres:

 • publiseringsstrategi
 • forskningsprosjekter (f.eks. ideer, utvikling, gjennomføring, resultater, prioriteringer)
 • søknadsskriving
 • profilering av gruppen

Forankring av forskningsgrupper – avtaleverk:

 • Forskningsgruppen skal som hovedregel være organisatorisk forankret ved det instituttet der forskningsgruppeleder har hovedstilling.
 • Forskningsgrupper bør tilstrebe samarbeid på tvers av fagområder. I grupper hvor man bryter med ordinært linjeansvar, bør dette forankres i en avtale mellom linjelederne.

Forskningsgruppeleders ansvarsområde:

 • Styrke kompetanse, kvalitet og produktivitet i forskningen, herunder lære opp nye forskere
 • Drive rekruttering og miljøbygging, herunder å arbeide for å skape et forskningsmiljø som støtter opp om forskere i rekrutteringsstillinger, og som legger forholdene til rette for deres faglige utvikling.
 • Drive nettverksbygging med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt.
 • Profilere forskningsgruppen utad.
 • Delta i et instituttovergripende forskningsgruppeleder-forum og være kontaktperson mot instituttleder (linjeledelsen).

Forskningsgruppeleders handlingsrom-/ressurser innenfor linjestrukturen:

 • Forskningsgruppeleder tildeles 15 % ekstra FoU-tid.
 • Det bør inngås en avtale mellom forskningsgruppeleder og instituttleder som klargjør forskningsgruppeleders ansvarsområde på delegasjon fra instituttleder og rapporteringsplikt til instituttleder. 

Oppfølgning av forskningsgrupper

 • Forskningsgruppene leverer årsrapport innen 1.august hvert år.
 • Forskningsgruppene evalueres av en ekstern komité tre år etter oppstart etter kriterier fastsatt av FoU-utvalget.

Søknad om etablering og endring av forskningsgrupper   

Søknad om etablering og endring av forskningsgrupper

Etablering:

 • Forslag på forskningsgrupper fremmes til instituttleder.
 • Instituttleder, i samråd med instituttrådet, gir en anbefaling til FoU-utvalget ved fakultetet.
 • Endelig avgjørelse tas av FoU-utvalget.

Endring:

 • Større endringer i forskningsgruppens sammensetning skal behandles av FoU-utvalget.
 • Skifte av forskningsgruppeleder skal behandles av FoU-utvalget.

Det er løpende søknadsfrist for etablering og endring av forskningsgrupper. Søknadsskjema sendes til fou-hf@oslomet.no  og vil bli behandlet i FoU-utvalget ved fakultetet. Søknader innsendt to uker før møtet i FoU-utvalget blir behandlet ved førstkommende møte.