Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS

HMS-opplæring

HMS-opplæring tilpasset ulike gruppers behov er en nødvendig forutsetning for å lykkes i arbeidsmiljøarbeidet.

Generelle krav til HMS-opplæring

Nødvendig kunnskap og positiv holdning til HMS-arbeidet er viktig for lederes og ansattes interesse og engasjement for eget arbeidsmiljø.

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet ved høgskolen er fullt forsvarlig. Høgskolens ledere må kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet og skal ha kunnskap høgskolens systematiske HMS-arbeid.

Alle ansatte og alle som ansettes i høgskolen må sikres et minimum av kunnskap om regelverk og om HiOAs organisering av HMS-arbeidet for å kunne medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakere som utfører farlig arbeid har krav på nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeidet på en sikker måte.

Verneombud og medlemmer arbeidsmiljøutvalg er gjennom arbeidsmiljøloven tillagt viktige oppgaver når det gjelder tilsyn med virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. Opplæring av dem er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Hovedverneombudet skal ha minst den samme opplæringen som verneombudene og i tillegg den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet.

Grunnopplæring HMS for verneombud og medlemmer/varamedlemmer av AMU og LAMU

Opplæringen er obligatorisk for nye verneombud og medlemmer/varamedlemmer av AMU/LAMU som ikke tidligere har gjennomført tilsvarende opplæring.

Grunnopplæring HMS (40-timerskurset) for verneombud AMU-/LAMU-medlemmer består av et e-læringskurs og en samlingsdag.

E-læringskurset i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid består av følgende moduler

  • lovverk og roller i HMS-arbeidet
  • systematisk HMS-arbeid
  • fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • ergonomi på arbeidsplassen

Samlingsdagen skal

  • gi deltakerne innsikt i høgskolens systematiske HMS-arbeid
  • gi deltakerne utvidet kunnskap om viktige områder i det forebyggende HMS-arbeidet
  • gjøre deltakerne i stand til å bruke høgskoles verktøy i HMS-arbeidet

E-læringskurset er også åpent for ledere.

Ansatte som har behov for det i sitt arbeid kan også få tilgang til kurset. Da trengs en bekreftelse fra leder.

Se kontaktboks for påmelding.

Annen HMS-opplæring

Førstehjelpskurs tilbys jevnlig gjennom OsloMet-akademiet. Se OsloMet-akademiet for kommende kurs.

Det tilbys også kurs rettet mot ulike grupper og med varierende innhold.

Opplæringsbehov og -ønsker kan meldes til OsloMet-akademiet.

Kontakt