Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger

Grønt OsloMet

Som utdanningsinstitusjon har vi et ansvar for å bevisstgjøre både studenter og tilsatte på å tenke bærekraft og ivaretakelse av miljø. Her presenterer vi alle miljøtiltak som er igangsatt ved OsloMet.

Vi ønsker å ha miljøbevisste tilsatte, og studenter som utdannes med kompetanse til å møte framtidas miljøutfordringer med innovative handlinger og bærekraftige løsninger.

I Strategi 2024 har vi som mål å prioritere infrastrukturløsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk.

Det grønne prosjektet

Relevant forskning og utdanning

De grønne valgene er noen av de viktigste valgene vi tar. OsloMet ønsker å gjøre noen av disse valgene enklere ved å tilby relevant forskning, utdanning og etterstrebe miljøvennlige valg i alle prosesser.

Kompetanseområder

 • Klima og miljø setter søkelys på de kunnskapsbehov og styringsutfordringer samfunnet står overfor i et politikk- og forskningsfelt i endring.
 • Teknologi, innovasjon og bærekraft er områder der det forskes på produkters plass i forbrukskulturen, forholdet mellom teknologi og samfunn og miljøpåvirkning av ulike typer forbruk og konstruksjoner.
 • Våre studenter lærer at klima ikke er en sak, men en dimensjon, en fundamental dimensjon som vi må forsterke i alle ledd ved OsloMet.

Utfordring

Ett av de store spørsmålene er: Hva slags kunnskap og kompetanse trenger forskning og arbeidsliv for å løse klimautfordringene? Det er en utfordring OsloMet har satt på dagsorden i Strategi 2024.

Målsetning for OsloMets miljøtiltak

 • Utarbeides en strategi for miljøarbeid.
 • Lage en handlingsplan for tiltak på kort og på lang sikt.
 • Kartlegge og dokumentere hva som er status ved de ulike fakultet og enheter.
 • Synliggjøre og samle gode eksempler.
 • Kartlegge og dokumentere hva som er status innen de administrative hovedområdene.
 • Sette mål og forbedringspunkter inn i en tidsplan og prioritere.
 • Informere og synliggjøre hva som gjøres og begrunne tiltakene.
 • Utarbeide en årlig Miljørapport.

Grønne medlemskap

CIENS

Et av Europas største forskningsfelleskap innen miljø, klima og samfunn. OsloMet er indirekte med i dette samarbeidet gjennom NIBR. Mer informasjon om CIENS finner du her.

Grønt punkt

OsloMet er kontrollmedlem i Grønt punkt (medlemskap for bedrifter som ikke produserer og bruker emballasje).  Som kontrollmedlem bidrar vi til at bedrifter som vi har innkjøpsavtaler med er bevisste på å samle inn og gjenvinne emballasje

Nordic Sustainable Campus Network - NSCN

OsloMet har vært medlem i dette nordiske nettverket for bærekraftige UH-institutsjoner siden 2014.  Mer informasjon om NSCN finner du her.

Næring for klima

OsloMet har signert Oslo klimaavtale og er dermed med i nettverket Næring for klima. Dette er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, og OsloMet har signert programerklæringen for å være med som støttespillere. Les mer om Oslo miljøhovedstad 2019 og hva OsloMet har forpliktet seg til i den officielle programerklæringen (pdf).

OsloMets miljøtiltak

Større strategiske tiltak

Digitalisering
 • Digital eksamen brukes nå i stor grad i egnede lokaler til formålet. Her spares det mye papir, kopiering og transport av eksamensbesvarelser til og fra sensorer.

 • Direktesending (streaming) og opptak av forelesning er blitt en naturlig del av undervisningen, noe som reduserer reisebehovet og vi kan ha samme forelesning samtidig på flere campus.

 • Muntlig eksamen på videokonferanserom, det reduserer reisebehovet for sensorer og for studenter.

 • Møter reduserer videokonferanse reduserer reisebehovet for ansatte.

 • Videokonferanserom tilrettelagt for jobbintervju, det sparer reiser og utslipp av klimagasser innenlands og ikke minst fra utlandet.

Kortlesere på printere

Alle printere/kopimaskiner ved OsloMet har kortleser. Dette reduserer papirforbruket effektivt. Det oppfordres også til å ikke ta unødig med utskrifter i forkant av undervisning.

Campus Lillestrøm - OsloMets største satsning innen miljøtiltak på lang sikt

Målsetningen for prosjekt Campus Lillestrøm er at OsloMet skal ende opp med en innovativ, teknologirik, sentralt beliggende campus sentralt i Lillestrøm, til erstatning for dagens campus Kjeller. Helhetlig teknologidesign skal være en rød tråd inn i alle temaer i kravspesifikasjonen, på bakgrunn av krav om et gjennomgående miljø- og energikonsept for den nye campusen.

 • En kostnads- og arealeffektiv campus
 • Maksimum 5-7 minutters gange fra kollektivknutepunkt
 • Godt tilrettelagt for bruk av sykkel til og fra campus
Kollektivtransport

Vi oppfordrer alle studenter og tilsatte til å bruke miljøvennlig transport til og fra OsloMet. Campus Pilestredet og Sandvika har gode kollektivtilbud. Dette mangler for campus Kjeller, derfor er det en viktig satsning å få en campus sentralt i Lillestrøm.

Konkrete miljøtiltak

Avfallshåndtering

OsloMet vil bli bedre på sorteringsgrad. Målet er å øke sorteringsgraden fra 15 til 20 % over ett til to år (fra 45-60 %). Arbeidet starter med Pilestredet 52 der det gjennomføres en testpilot. En arbeidsgruppe har fått i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak for å øke sorteringsgraden, i samarbeid med Ragn Sells (renovasjonskonsernet OsloMet har avtale med).

Returpunkter

OsloMet har investert i nye fargete topper på avfallsbeholderne for lettere å kunne sortere riktig. Det vil bli satt opp plakater/skilt med enkle tekster i umiddelbar nærhet til avfallsbeholderne, som viser hva som skal sorteres hvor. Her kan du lese mer om avfallshåndtering og kildesortering ved OsloMet.

Tilrettelegging for bruk av sykler

OsloMet satser på å tilrettelegge for bruk av sykkel både for studenter og ansatte.  Det er lagt tilrette for utvendige sykkelparkeringer og egne sykkelstaller for ansatte. I nær anslutning til høgskolen finner du også bysykkelstativer.

Her finner du informasjon om sykkelparkeringstilbudet på OsloMet og hvor bysykkelstativene er plassert.

Innkjøp

Alle ansatte skal ivareta samfunns-, etikk- og miljøansvar i alle anskaffelser der dette er relevant. I praksis betyr dette at hvis det er relevant å stille miljøkrav skal de som jobber med den konkrete anskaffelsen, vurdere hvilke krav som kan stilles som kvalifikasjonskrav og/eller tildelingskrav. OsloMet bruker Difis råd og veiledning i disse vurderingene.

Eltiltak

OsloMet jobber systematisk for å fase over til LED-belysning og behovsstyrt lys, og planlegger videre bedre styring av elektriske varme.

El-bilsatsning

OsloMet er i prosess med å bytte ut våre tre biler med el-biler og hybridbiler. Vi har seks ladestasjoner for el-biler ved campus Kjeller. Vi ser på muligheten for å få til flere ladestasjoner.

Resirkulering/gjenbruk

OsloMet har bevissthet på gjenbruk av møbler (gis bort), bok-loppemarked på biblioteket, og gjenbruk av IT-materiell.

Parkeringsplasser

Vi vurderer stadig reduksjon av antall parkeringsplasser. Siste reduksjon på Campus Pilestredet ble gjort i 2015.

 • På Campus Pilestredet har vi 8 HC-plasser i P46 og 3 HC-plasser i P35.
 • På Campus Kjeller har vi rundt 400 parkeringsplasser, hvor 80 plasser i parkeringskjeller er for tilsatte.
Miljømerking av bygg

Status for teknisk tilstand er gårdeiers ansvar, men OsloMet er pådriver.

Fornybar oppvarming

Campus Kjeller og omtrent hele campus Pilestredet er 100 % oppvarmet av fjernvarme.

Røykfritt område
 • Det er totalt røykeforbud i universitetets lokaler.
 • Røyking må skje utendørs
 • Inngangspartiene er røykfritt område, enkelte bygg har oppmerkede ikke-røyker soner.
 • For at røyk ikke skal trenge inn gjennom dører, vinduer og ventilasjonsanlegg, må røykerne ikke stille seg opp der dette kan skje

 

 

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om OsloMets grønne satsinger, ta kontakt med oss: