Droppe til innhold

FoU-tidsordning ved fakultet LUI

Fakultetsstyret vedtok i møte 30. januar og 10. april 2014 hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildeling av FoU-ressurs ved fakultetet. Vedtakene er gjengitt nedenfor. Virkeperioden er f.o.m. 1. august 2014 t.o.m. 31. juli 2017.

Innhold:
Vedtak i LUIs fakultetsstyre 30.01.14, sak 14/02
Vedtak i LUIs fakultetsstyre 10.04.14, sak 14/08

Vedtak i LUIs fakultetsstyre 30.01.14, sak 14/02

1) Fakultetsstyret gir tilslutning til et system for tildeling av FoU-tid til UF-tilsatte i fast stilling, som baserer seg på en kombinasjon av stillingskategori og resultatoppnåelse etter nærmere gitte kriterier.

2) Normaltildeling fastsettes som følger:

  • Høgskolelektor 20%
  • Førstelektor og førsteamanuensis 30%
  • Dosent og professor 45%

3) Den enkelte instituttleder kan etter vurdering tildele FoU-tid til personell som er tilsatt i midlertidige stillinger med varighet på minst ett år. Tildelingsprosenten for midlertidig tilsatte kan være lavere enn den som er satt for stillingskategorien i punkt 2.

4) Status for FoU-produksjonen vurderes i treårs sykluser, med statusrapportering hvert år. FoU-produksjon ut over minimumskravene i en treårsperiode overføres ikke til neste periode.

5) Vurderingen skjer i forhold til fastsatte mål for produksjon.

6a) Skillet mellom nivå 1 og nivå 2 i NVI systemet opprettholdes i det lokale systemet med tilsvarende vekting av verdi.

6b) Til forskjell fra ordningen i NVI-systemet skal det i det lokale systemet ved publisering gis full uttelling til alle forfatterne ved samskriving.

6c) Lokalt system bør også gi uttelling for publiserte og fagfellevurderte kunstneriske arbeider på linje med publiserte og fagfellevurderte FoU-artikler i NVI-systemet.

7) Ved ikke oppnådd minimumsproduksjon etter tre år, må den UF-tilsatte søke om eventuell FoU-tid i neste periode. Den partssammensatte arbeidsgruppen vil vurdere konsekvensene av manglende måloppnåelse nærmere.

8) Fakultetsstyret ber om forslag til hvilke FoU-aktiviteter som skal være tellende i det LUI-interne systemet, inkludert poengverdier og forslag til minimumsproduksjon for treårsperioden til FAST i april 2014. Forslaget skal avspeile LUIs og høgskolens ambisjon om å bli universitet og bygge opp under en unik profil som profesjonsuniversitet. Forslaget skal også inneholde skisse til håndterbart rapporteringssystem.

Vedtak i LUIs fakultetsstyre 10.04.14, sak 14/08

1) Fakultetsstyret gir tilslutning til de overordnede prinsippene som er lagt som føringer i saksutredningen:

2) Minimumsproduksjon for alle stillingskategorier i treårsperioden 01.08.2014 til 31.07.2017 skal basere seg på resultater oppnådd både i NVI+ systemet og Annet FoU-arbeid, slik det er definert i saksutredningen.

Samskriving gir full uttelling både for NVI+ og for Annet FoU-arbeid.

3) Fakultetsstyret gir tilslutning til utvalg av foreslåtte kategorier innenfor Cristinkategoriene og verdisetting av disse, slik det framgår av saken.

4) Fakultetsstyret gir tilslutning til utvalg av foreslåtte kategorier utenom Cristinkategoriene og verdisetting av disse, slik det framgår av saken.

5) Den tilsatte kan velge mellom to profiler, «høy NVI+» eller «høy Annet FoU-arbeid». Valget kan tas underveis i den treårige FoU-perioden, og kan være del av kommunikasjonen med leder i årlig medarbeider-/statussamtale for FoU.

6) Følgende minimumsproduksjon gjelder i treårsperioden 01.08.2014 til 31.07.2017:

  Høgskolelektor Førstestilling Dosent/Professor
  Profil med høy Annet FoU-arbeid Profil med høy NVI+ Profil med høy Annet FoU-arbeid Profil med høy NVI+ Profil med høy Annet FoU-arbeid Profil med høy NVI+
NVI+  0,7  1,4  1,4  2,1  2,8  3,5
  og og og og og og
Annet FoU-arbeid  25  10  35  15  35  20

 

Leder kan av strategiske hensyn fravike minimumskravene for den ansatte, i samforståelse med vedkommende.

7) Fakultetsstyret er kjent med resultatet av den partssammensatte gruppens drøftinger angående mangelfull måloppnåelse etter tre år. Fakultetsstyret ber den partssammensatte gruppen sluttføre sine drøftinger angående mangelfull måloppnåelse etter tre år.

8) Vedtaket i FAST 30.01.14 punkt 7 - om at UF-tilsatte må søke om eventuell FoU tid i neste periode - oppheves, og erstattes av punkt 7.

9) Dekanen lager mandat og nedsetter en arbeidsgruppe for å fastsette kriterier for hvilke kunstneriske arbeid som skal gi uttelling i NVI+ og verdifastsettingen av dette. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i arbeidet til Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid i UHR.

10) Dekanen lager mandat og nedsetter en arbeidsgruppe som skal fastsette kriterier og uttelling for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, herunder muligheten for å innplassere dette i NVI+. Arbeidsgruppen bør være sammensatt med representanter fra fakultetet, og minst en fra annen UH-institusjon.