Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / Lederutvikling

Forsknings- og utdanningsledelse

Programmet Forsknings- og utdanningsledelse omhandler ledelse av den faglige kjernevirksomheten.

Målgruppen er instituttledere og studieledere som har både FoU og utdanning innen sitt ansvarsområde, og innholdet i programmet ser derfor FoU og utdanning i sammenheng, fremfor som separate programmer.

I 2017-18 ble første kull gjennomført med 16 deltakere fra alle OsloMets fakulteter.

Programmet består av

 • Et obligatorisk kjerneprogram med 2 x todagerssamlinger og 2 x dagssamlinger
 • Anbefalte tilvalgsmoduler i form av 3 x kortere seminarer
 • En fakultetsworkshop pr. fakultet hvor det arbeides med tema skreddersydd lokale forhold

Samlinger

Samling 1, oktober 2017: Ledelse i kontekst: Forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning

Samlingen omhandler høyere utdanning som kontekst for ledelse og tar for seg perspektiver på forskningsledelse og utdanningsledelse; autoritet og ledelse; ledelse av fagspesialister; eget ansvar og kritiske samspillssoner.

Samling 2, november 2017: Forskning + utdanning = sant?

Samlingen omhandler samspillet mellom utdanning og forskning, herunder hvordan samarbeid på tvers av fagområder og organisatoriske enheter kan fremme et slik samspill.

Samling 3. januar 2018: Innovasjon, utvikling og endringsledelse

Samlingen omhandler temaene kvalitetsutvikling og endringsledelse i praksis, samt ledelse av innovasjon i utdanning og forskning.

Samling 4.  mars 2018: Ledelse av fagspesialister og fagmiljø

Samlingen omhandler ledelse av ledelse av fagspesialister og fagmiljø med vekt på karriereutvikling i sektoren og ved OsloMet og utviklingssamtaler som verktøy.

Tilvalgsmoduler

Tilvalgsmodulene består av tre anbefalte seminarer av 3-4 timers varighet. Modulene er:

 • Innovasjon i forskning v/ Tor Paaske Utheim
 • Fagspesialisters motivasjon og ledelsesbehov v / Helle Hein
 • Hvordan styre bruk av egen tid? V/ Are Hallen Syversen

Fakultetsworkshops

Formålet med fakultetsvise workshops er å

 • sikre koplingen mellom programdeltagelse og ledernes lokale hverdag for å øke utbyttet av å delta
 • skreddersydd opplegget til lokale forhold, få drøftet lokale problemstillinger som omhandler ledelse av FoU (og utdanning)
 • bidra til avklaring av rollen som hhv. linjeleder og forskningsgruppeleder.

Bidragsytere

Programmet benytter både interne og eksterne faglige bidragsytere. Hovedleverandører er:

 • Intern leverandør er OsloMets School of Management med førsteamanuensis Agnete Vabø som hovedressurs. Vabøs forskningsområde er høyere utdanning med prosjekter om internasjonalisering, kvalitet, organisering av forskningsgrupper mm.  
 • Ekstern leverandør er Mobilize Nordic, med norsk partner Are Hallan Syversen som hovedressurs. Mobilize er et dansk-norsk firma som bla. gjennomfører Forskningsledelsesprogrammet til UiO. Are har erfaring også fra UiB, HiL, HiG, NFR m.fl og har arbeidet med strategisk forskningsledelse, koordinering av forsknings- og undervisningsaktiviteter på tvers, ledergruppeutvikling, studielederrollen mm.