Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

Forskermobilitet og karriereutvikling

OsloMet ønsker å tilrettelegge både for våre forskere som ønsker opphold ved utenlandske institusjoner, og utenlandske forskere som vil ha et kortere eller lengre opphold ved OsloMet.

Charter and Code

OsloMet er Charter & Code sertifiserte fra EU-kommisjonen som en HR Excellence in Research (HRS4R) institusjon og følger prinsippene i disse.

Forskerrekruttering og mobilitet - “Better Careers and More Mobility” – er utpekt av EU-kommisjonen som et satsningsområde og et virkemiddel for å styrke forskningen i Europa. Det overordnede målet er å etablere et felles, åpent, europeisk arbeidsmarked for forskere. EUs “European Charter for Researchers og European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” - Charter and Code - er et virkemiddel for å oppnå dette.

Charteret beskriver et sett med virkemidler som skal imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og – mobilitet.

Den 3. februar 2016 ble Charter & Code søknad for HiOA (nå OsloMet) sendt EU og OsloMet ble sertifisert 16. mars 2016.

  1. OsloMets Charter & Code nettside.
  2. International Careers - informasjon om å jobbe og forske på OsloMet for internasjonale forskere.

OsloMet mottok i 2016 EU godkjenningen for å bruke Charter & Code logoen for HR Excellence in Research (HRS4R). Dette er et kvalitetsstempel som viser at OsloMet har behandlet EU's 40 prinsipper rundt områder som etikk, forskerkarriere, arbeidsmiljø og rettferdig rekruttering.

Charter & Code skal gjøre forskerkarrieren mer attraktiv og gjøre det lettere for forskere å flytte på seg i Europa.

Logo "HR Excellence i forskning"

OsloMet er godkjent for bruk av HR Excellence in Research (HRS4R) logo for å bidra til å fremme seg selv som en leverandør av et stimulerende og gunstig arbeidsmiljø.

Logoen reflekterer OsloMets forpliktelse til kontinuerlig forbedringer i tråd med European Charter for Researchers og Code of Conduct ved rekruttering av forskere, særlig forpliktelsen til å oppnå rettferdig og gjennomsiktig rekrutterings- og avgrensningsprosedyrer. Se logoen (JPG) og en grafisk guide (PDF).

Europeisk mobilitetsportal

En rekke stipendiat- og forskningsstillinger publiseres på den europeiske EURAXESS-portalen. Som forsker kan du søke direkte på utlyste stillinger eller legge inn CVen din. Du finner også en oversikt over hvilke institusjoner som bruker portalen.

Stipendordninger og finansieringskanaler

Forskningsrådets stipendbase samler alle mobilitets-stipendordninger som er relevante for norske forskere. Stipendbasen gir en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet og andre aktører. Den inneholder informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte som gis.

Interne midler

Utenlandsstipender for postdoktor- og doktorgradsstipendiater skal stimulere til opphold ved gode forskningsmiljøer i utlandet og bidra til å styrke kontakten mellom universitetet og slike forskningsmiljøer.

Sjekklister for utgående forskere til utlandet - planlegging for utenlandsopphold

Både i forkant av et utenlandsopphold, under et opphold og før tilbakereise til Norge, er det mange praktiske ting som bør være på plass. På OsloMet er det FoU-avdelingen og de lokale HR-enhetene som bistår med ansattmobilitet. En del må ordnes fra Norge i forkant, mens andre ting må ordnes i samarbeid med vertsinstitusjonen i det landet du skal til.

Da europeiske land og USA har vært mest populært for ansattmobilitet, finner du her nyttige sjekklister som bør gjennomgås i planleggingen av ditt utenlandsopphold. Det finnes også mobilitetsprogrammer i en rekke andre land.

Interne rutiner i forkant av utreise

De lokale kontaktene på HR, samt Seksjon for lønn og regnskap, må informeres om utreisedato og varigheten på ditt opphold. Dette er viktig både av sikkerhetshensyn, slik at HR vet hvor de ansatte befinner seg i tilfelle nødsituasjoner og er forberedt på å ta godt imot deg når du er tilbake, samt i forhold til at lønn og skatt blir riktig behandlet.  

Boligstøtte

Lenker

Kontakt