Skip to Content

Retningslinjer for oppfølging av dødsfall

Ved studenters død

Hvordan organisasjonen skal følge opp melding om at en student er død.

Oppfølging av dødsfallet ved students død

Lokal HR-enhet, i samarbeid med nærmeste leder og/eller studieadministrasjonen, har ansvaret for at følgende oppfølging av dødsfall skjer:

 • Avklare om avdøde også hadde lønnet arbeid her.
  • Er avdøde også ansatt, sjekk at også lokal HR ved denne enheten har fått beskjed.
 • Utpeke ansvarlig for å ivareta avdødes personlige eiendeler.
 • Avklare pårørendekontakt.
 • Informere berørte studenter og ansatte om dødsfallet så fort som mulig - vær aktsom med sensitiv informasjon.  
 • Innhente informasjon om avdødes nettverk ved OsloMet. Studentgruppen/kollegaer vil kunne bidra.
 • Gjøre kjent begravelsestidspunkt.
 • Avklare om det skal sendes – og hvilken enhet som sender/bekoster kondolansebukett. Bestilling i bestillingssystemet.
 • Avklare hvem som sender og bekoster krans/bårebukett. Bestilling i bestillingssystemet.
 • Avklare hvem som skal representere OsloMet i begravelsen/bisettelsen.
 • Vurdere om det skal arrangeres minnesamling, og avklar ansvarlig for et eventuelt arrangementet.
 • Dødsfall meldes til Avd. STU på fs-hjelp@oslomet.no. Avd. STU følger opp i fagsystem iht. til intern retningslinje.
 • Lage oversikt over undervisning avdøde har fulgt inneværende semester.
 • Informere ansatte hvor avdøde har fulgt undervisning inneværende semester.
  • Avholde informasjonsmøte for berørte studiemiljø.
 • Informere om mulighet for videre oppfølging fra SiO Rådgivning, SiO Helse og Studentpresten eller BHT. Lokal HR bistår med kontakt til BHT.

Spesielt om studenters død

Når en student dør i løpet av ferie

Dør en student i løpet av ferien kan det ta tid før informasjonen når oss. Mottak av slike beskjeder håndteres som etter punkt 1.

I forhold til hvilke tiltak som skal iverksettes må tilknytningen til universitetet, pårørendes ønsker og tiden det har gått siden dødsfallet være avgjørende. Bruk skjønn. Beslutningen fattes av instituttleder, eller studieleder der slik finnes.

Når en student dør i utlandet

Hvis en student dør på feltarbeid, i praksis eller på studietur skal denne retningslinjen følges så langt det er naturlig. Ved behov for bistand ta kontakt med Seksjon for internasjonalisering, Avd. STU ved

Når en internasjonal student dør

Ved dødsfall blant de internasjonale studentene skal denne retningslinjen følges så langt det er naturlig. I tillegg til bistand fra ressursgruppen vil Seksjon for internasjonalisering ved Avd. STU kunne bistå, kontakt:

Contact

If you have any questions, do not hesitate to contact your local HR contact.