Oppstart

 1. Doktorgradsavtalen

  På denne siden finner du informasjon om hva doktorgradsavtalen er, hva den inneholder og hvor den skal leveres.

  Avtale ved opptak til organisert doktorgradsutdanning (ph.d.), er den avtalen som regulerer dine rettigheter og plikter under gjennomføringen av ph.d.-utdanningen innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter. Det er derfor viktig at du så snart opptaket er på plass, sørger for å få fylt ut og signert avtalen. Avtaleperioden er lik finansieringsperioden og forlenges automatisk for lovhjemlede permisjoner og sykemeldinger.

  Avtalen inneholder tre deler:

  • Del A omhandler opptaket generelt og skal signeres av deg, institutt/senter og fakultet
  • Del B regulerer den faglige veiledningen og skal signeres av deg, veilederne og instituttet/senteret
  • Del C skal fylles ut dersom det er en ekstern part involvert i opptaket, for eksempel dersom du er tilsatt i en bedrift eller ved annen institusjon enn OsloMet. Der det er aktuelt, skal del C signeres av deg, institutt/senter og ekstern part. Del C kan også brukes dersom du er ansatt ved annet fakultet/senter ved OsloMet enn der ph.d.-programmet er.

  Utfylte og signerte avtaler sendes elektronisk til administrativt ansvarlig for doktorgradsprogrammet.

 2. Driftsmidler

  Er du ansatt som stipendiat ved OsloMet vil du få tildelt en årlig sum (driftsmidler) i tre år, uavhengig av om du er tatt opp for tre eller fire år. Pengene skal fortrinnsvis dekke utgifter til for eksempel datainnsamling, feltarbeid, bøker, språkvask, konferanser og andre nødvendige reiser. Her må du sjekke retningslinjene ved det ph.d.-programmet du er tatt opp på.

  Du må selv holde en oversikt over bruken av disse pengene, og utgiftene skal dokumenteres i henhold til fakultets/senterets retningslinjer.

  Dersom du finansieres av ekstern part må denne sørge for at det settes av driftsmidler som sikrer gjennomføringen av prosjektet. Dette skal omtales i § 4 i avtalens del C.

 3. Ny ved OsloMet – praktisk informasjon

  Merk at dersom du er ansatt har du både en ansatt- og en studentstatus hos oss. Dersom du ikke er ansatt, har du kun studentstatus. Det er plikter og rettigheter, avtaler og rapporteringsrutiner knyttet til begge disse forholdene.

  Instituttet eller senteret som er ansvarlig for ph.d.-programmet du er tilknyttet, er forpliktet til å legge forholdene til rette for fremdrift av forskningsprosjektet og til gjennomføring av nødvendig opplæring.

  Kontor

  Stipendiater som er tilsatt og tatt opp på et ph.d.-program ved OsloMet får tildelt en arbeidsplass. Vi vil så langt det er mulig også tilby arbeidsplass, for kortere eller lengre perioder av studiet, for ph.d.-stipendiater som ikke er ansatt ved OsloMet.

  Stipendiater oppfordres til å benytte seg av dette tilbudet en eller flere ganger i løpet av sitt ph.d.-prosjekt. Fordelen er daglig kontakt med veileder og fagmiljø. Ta kontakt med administrativt ansvarlig ved det ph.d.-programmet du er tatt opp på, for ytterligere informasjon eller avtale om arbeidsplass.

  PC og programvare

  Du får et eget hjemmeområde med sikkerhetskopiering hvor du kan lagre filene dine, og OsloMet har et godt programvaretilbud. 

  IT-konto

  Som ny kandidat blir du tildelt en IT-konto som gir deg tilgang til ulike IT-tjenester som for eksempel e-post, Canvas, Cristin, nettverket på OsloMet og lagringsplass på server. Du må selv aktivere IT-kontoen før du får tilgang til tjenestene. 

  Adgangskort og studentkort

  Adgangskort/studiekortet er et kort med bilde og signatur som utstedes av OsloMet. Kortet kan brukes både som studiekort, bibliotekkort og adgangskort. PIN-koden din brukes sammen med adgangskortet.

  Studiested Pilestredet: Adgangskortet utstedes av Kortsenteret som du finner i Pilestredet 46, 1.etg. Servicetorget. Bilde til kortet tas på stedet. Husk å ha med deg legitimasjon. 

  Studentweb

  I Studentweb kan du se hvilke emner du har avlagt, fått innpasset og normert tidspunkt for innlevering av din avhandling. Der kan du og endre/oppdatere kontaktadresse, mobilnummer og så videre.

  NB: merk at du som ph.d.-kandidat ikke skal betale semesteravgift. Inntil videre skal du heller ikke semesterregistrere deg. Eksterne må bruke sin studentstatus for å logge seg inn på Studentweb.

  Når du skal melde deg opp til emner følger du henvisningene som kommer opp under det enkelte emne. Dette gjelder også om du søker om å få ta emner ved andre ph.d.-program ved OsloMet enn det du selv er tilknyttet.

  Cristin

  Cristin er et informasjons- og rapporteringssystem som brukes ved alle universiteter og høgskoler. I Cristin skal du registrere vitenskapelige publikasjoner og formidling. 

  Som ansatt ved OsloMet får du automatisk en brukerkonto i dette systemet. Hvis du ikke får logget inn, eller du har behov for brukerstøtte, kan du ta kontakt med Cristin-superbruker ved din enhet.

  For mer informasjon om vitenskapelig publisering, valg av tidsskrift og retningslinjer for kreditering/adressering på publikasjoner: