Skip to Content

Administrative support

Administrative support

Innkjøpsprosess med roller

Stegvis oversikt over de ulike delene i innkjøpsprosessen - fra behovet oppstår til oppfølging av avtalen.

Innkjøp og større anskaffelser

Innkjøp gjøres i hovedsak på to forskjellige måter:

1) Kjøp på rammeavtale

Finnes det en rammeavtale på området er høgskolen forpliktet til å bruke avtaleleverandøren.

2) Gjennomføring av tilbudsforespørsel eller en anbudsprosess

Anskaffelsens verdi avgjør hvilken prosedyre som skal velges.

 • Lokal innkjøper kan gjennomføre tilbudsforespørsler på under NOK 500.000,-.
 • En anbudsprosess gjennomføres av innkjøp sentralt, når anskaffelsens verdi overstiger NOK 500.000,-.

Prosess for kjøp på rammeavtale og anbudsrunde

Innkjøpsprosessen nedenfor viser prosessen for kjøp på rammeavtale og prosessen ved en eventuell tilbudsforespørsel eller en anbudsprosess. Fargene viser hvilke roller som er involverte i de ulike leddene i prosessen.

Nærmere beskrivelse av innkjøpsrollene.

Innkjøpsprosessen med roller

 

1) Kjøp på rammeavtale

2) Gjennomføring av tilbudsforespørsel eller en anbudsprosess

Trinnene i innkjøpsprosessen

Behov

En ansatt på HiOA trenger en vare eller tjeneste til utførelsen av arbeidet sitt ved høgskolen. Personen kalles behovseier.

Behovseier vurderer innkjøpsbehovet, f.eks. kan følgende vurderes:

 • Hva består behovet i?
 • Kan varen/tjenesten allerede «finnes» på høgskolen (gjenbruk)?
 • Er det økonomisk dekning for kjøpet og skal anskaffelsen gjennomføres?
 • Er dette et engangsbehov eller et gjentagende behov?
 • Er det andre som også kan ha dette behovet ved HiOA?
 • Hva er verdien på den totale anskaffelsen for høgskolen?

Deretter skal behovseier definere innkjøpsbehovet ved å sende en bestilling til innkjøper.

 • Bestillingsinformasjonen skal være konkret, hvis mulig med angivelse av artikkelnummer/artikkelbeskrivelse samt med definisjon av mengde/antall.
 • Når behovet er beskrevet sendes bestillingen.
 • Innkjøperen på fakultetet/enheten er mottaker av denne bestillingen og behandler alle innkommende bestillinger.

Ved anskaffelser over 500 000 skal behovet meldes inn til sentral innkjøpsrådgiver av en Godkjenner, via Min bestilling - under "Behov for anskaffelser over 500.000,-".

Behovsvurdering

Behovsvurdering betyr at f.eks. følgende må vurderes:

 • Hva består behovet i?
 • Kan varen/tjenesten allerede «finnes» på høgskolen (gjenbruk)?
 • Er det økonomisk dekning for kjøpet og skal anskaffelsen gjennomføres?
 • Dekkes behovet av eksisterende rammeavtaler?
 • Er dette et engangsbehov eller et gjentagende behov?
 • Er det andre som også kan ha dette behovet ved HiOA?
 • Hva er verdien på den totale anskaffelsen for høgskolen?

Tilbudsforespørsel

Anskaffelsen gjennomføres ved å innhente tilbud på varen/tjenesten.

 • Dette innebærer å sjekke priser i markedet, be om forpliktende pristilbud fra minst tre leverandør eller be leverandørene svare på en utlyst konkurranse.
 • Anskaffelsens art og verdi avgjør hvilken fremgangsmåte som benyttes.
 • Dersom anskaffelsens verdi overstiger kr 500 000 ekskl. mva., må anskaffelsen foretas som en anbudsprosess.

Anbudsprosess

Anskaffelser som er beregnet å overstige kr 1 100 000 ekskl. mva. skal i kunngjøres på Doffin (Norges kunngjøringsbase) og TED (EU/EØS sin kunngjøringsbase).

 • Det følger omfattende krav til nær sagt alle deler av prosessen.
 • Alle anskaffelser over 500 000 skal lyses ut av innkjøp sentralt.

Konkurransegrunnlag

Høgskolen utarbeider et konkurransegrunnlag som skal inneholde alle nødvendige opplysninger for at leverandørene skal kunne utarbeide et fullverdig tilbud.

 • Det består av alle dokumentene som leverandørene må forholde seg til når de skal levere et tilbud til høgskolen.
 • I konkurransegrunnlaget beskrives hvordan konkurransen skal gjennomføres, hvordan tilbud skal leveres, krav til leverandørene, krav til det som skal kjøpes, kontraktsvilkår, faktureringskrav mm.
 • Konkurransegrunnlaget omfatter også en kravspesifikasjon som beskriver de kravene som høgskolen stiller til selve varen eller tjenesten som skal anskaffes.
 • Anskaffelsens art og verdi avgjør hvor omfattende dette må gjøres.

Tilbudsinnhenting

Tilbudsinnhenting er den delen av en tilbudsforespørsel/anbudsprosess som består i å sende ut eller kunngjøre en kravspesifikasjon og motta tilbud fra leverandører.

 • For anbudsprosesser følger det visse prosessuelle krav til mottak av tilbud.

Evaluering

Evaluering består i å vurdere innkomne tilbud.

 • Dersom det er stilt kvalifikasjonskrav til leverandørene, må det først sjekkes at leverandøren oppfyller disse kravene (leverandørkvalifisering) før leverandørens tilbud kan evalueres.
 • Tilbudene skal evalueres i henhold til tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget.

I en evaluering er det tilbudene som skal evalueres og ikke tilbyderen i seg. Dette kan virke litt spissfindig, men erfaringsmessig er det fort gjort å gå over til å diskutere leverandøren, hvilke erfaringer har vi med den etc. i stedet for å se på den dokumentasjonen som er sendt inn.

 • Det er kun det innsendte skriftlige tilbudet vi kan evaluere. Likevel har vi i evalueringen ett visst spillerom - det såkalte innkjøpsfaglige skjønnet, samtidig som det er noen føringer som må følges:

1) Vi må gjøre det vi har sagt vi skal gjøre i konkurransegrunnlaget.

Dette punkt 1) går foran alle andre punkt – uavhengig av hvor ufornuftig konkurransegrunnlaget kan vise seg å være i evalueringen. Merk at også svar på spørsmål er en del av konkurransegrunnlaget.

2) HiOAs behov skal være utgangspunktet for evalueringen, dvs. vi lar objektive forskjeller kun gi uttelling i score dersom det er av betydning for HiOA.

(Med mindre vi har sagt at vi skal legge vekt på slike forskjeller i konkurransegrunnlaget. Altså, punkt 1 går foran alle andre punkt.)

3) Forskjeller i poenggivning må være begrunnet skriftlig.

Begrunnelsen må være konkret, dvs. vise til noe spesifikt i tilbudet som er bedre/dårligere enn i andre tilbud og vise til noe spesifikt i konkurransegrunnlaget gjerne sammen med en utvidet kommentar om hva ved HiOAs behov som gjør dette verdt å differensiere på.

Tildeling

På grunnlag av evalueringen kåres det beste tilbudet og leverandør velges ut fra dette.

For anbudsprosesser følger det visse prosessuelle krav til hvordan dette skal gjøres, f.eks. at det skal gå minimum elleve dager fra informasjon om valg av leverandør sendes alle tilbyderne til kontrakt signeres.

Bestilling

Bestilling gjøres i bestillingssystemet når dette er mulig.

 • Det er innkjøper som skal gjennomføre bestillingen.
 • Kjøpet konteres og godkjennes av en godkjenner (BDM) før det sendes leverandør.
 • Behov kan meldes til lokal innkjøper via Min bestilling.

Varemottak

Varen skal mottas og kontrolleres.

 • Når det er sjekket at det som mottas er i henhold til bestilling, da med tanke på type vare, kvalitet, antall osv. og at varen/tjenesten er uskadet og at antall kolli stemmer med bestillingen, skal innkjøper gi varen/tjenesten status som mottatt i bestillingssystemet.

Betaling

Dersom pris og antall i bestillingen stemmer overens med fakturaen, vil fakturaen automatisk gå til betaling, etter at varemottaket er foretatt i bestillingssystemet. Ved avvik må fakturaen behandles manuelt.

Enhetens innkjøper har hovedansvaret for håndtering av fakturaene som oppstår på grunnlag av bestillinger foretatt i bestillingssystemet.

Alle inngående fakturaer til HiOA skal være elektroniske i EHF-format.

E-fakturadresse

Høgskolens e-fakturadresse er: 9908:977 058 925.

Se UNINETT for mer informasjon om e-faktura. 

 • Alle inngående fakturaer skal merkes med ordrenummer fra bestillingssystemet (UH nummer) eller koststed/enhetens bestillingskode.

Papirfaktura

Dersom det er nødvendig å sende papirfaktura, kan de sendes til:

Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakturamottak
Postboks 364 Alnabru
0614 Oslo

Oppfølging

Hvis den mottatte varen avviker fra det som var bestilt, skal det gis tilbakemelding til leverandør og eventuelt avtaleeier der det er definert.

For leverandører som har rammeavtale med HiOA, må det jobbes aktivt med at kontrakten blir fulgt.

Eksempler på vurderinger som bør gjøres:

 • Dekker avtalen behovet?
 • Leverer leverandør som avtalt?
 • Bruker HiOA avtalen, eventuelt brukes den riktig og i forventet omfang?
 • Skal avtalen forlenges?
 • Hva kan forbedres til neste avtale?

Kontakt