Skip to Content

Intern finansiering til FoU

Her presenteres interne finansieringsordninger til FoU ved fakultet LUI.

FoU-finansiering fra fakultet LUI

Fakultet LUI tildeler midler til utgifter i forbindelse med FoU-prosjekter. Se fakultetets utlysningsplan for frister, prosjektkoder med mer.

Hver støtteordning har også egne nettsider:

FoU-finansiering fra instituttene

Instituttene forvalter 2/3 av strategimidlene reservert til FoU i fakultet LUIs budsjett. Kontakt ditt institutt for nærmere informasjon om hvordan FoU-midlene fordeles der.

Faglig utvikling ("bok og reisepott")

Seksjonslederne ved LUI disponerer midler til faglig utvikling for sine UF-tilsatte. Fordelingen av midlene skjer under ledelse av den enkelte seksjonsleder. Ta kontakt med din seksjonsleder hvis du har spørsmål.

Satsene varierer etter stillingskategori:

Stillingskategori

Satser "bok og reisepott"

Professor/Dosent

kr 15 000

Førsteamanuensis/Førstelektor

kr 5 000

Høgskolelektor

kr 5 000

FoU-fellesskapenes driftsmidler

Hvert FoU-fellesskap mottar årlige driftsmidler. Driftsmidlene skal komme hele fellesskapet til gode gjennom fellesaktiviteter som faglige seminarer og lignende.

Bruk av disse midlene skal skje på grunnlag av en drøftet, felles faglig strategi og plan. Midlene er ikke en del av hvert enkelt medlems ”annum” til individuell anvendelse, men gruppene kan gi midler til enkeltmedlemmers FoU-arbeid dersom gruppa i fellesskap er enig om dette. Eksempler på individuelle formål som kan dekkes er språkvask, presentasjons-stipend etc.

Denne bestemmelsen er nedfelt i Retningslinjer for virksomheten i FoU-fellesskapene ved LUI, punkt 5b.

FoU-finansiering fra HiOA sentralt

FoU-seksjonen sentralt ved HiOA utlyser årlig strategimidler til FoU. De forvalter også en rekke andre støtteordninger. Les mer om støtteordningene for FoU fra HiOA sentralt på deres intranettsider.