Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok

Ansvar og oppgaver i linjen

Systematisk HMS-arbeid er et linjeansvar. Ansvar og oppgaver i den enkelte enhet skal beskrives og dokumenteres lokalt.

 

Rektor

Rektor har ansvar for at mål og gjeldende regelverk innen HMS følges. Rektor har et overordnet arbeidsgiveransvar for høgskolens samlede personale og skal føre tilsyn med HiOAs HMS-arbeid. Rektor skal sørge for at HMS er en del av høgskolens overordnede plandokumenter med måltavle og resultatindikatorer og følge opp med årlig rapportering om HMS-tilstanden ved HiOA.

Rektor må sørge for regelmessig informasjonsutveksling med høgskolens hovedverneombud.

Rektor har linjelederansvar for dekaner, senterledere, prorektorer, DI-direktør, ORV-direktør og ansatte i rektors stabsenheter.

Linjeledere

Linjeledere er nærmeste leder med personalansvar.

Linjeledere har ansvar for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og øvrig lovgivning innen HMS blir overholdt. Ansvaret kan ikke overføres til andre.

Definerte oppgaver knyttet til ulike deler av HMS-arbeidet kan delegeres til tilsatte ved enheten. All fordeling av oppgaver skal dokumenteres skriftlig. Den som har delegerte oppgaver, utfører disse på vegne av lederen. Der ikke annet er dokumentert, er det lederen selv som utfører HMS-oppgavene. Det skal ikke delegeres slike oppgaver til verneombud da de har en tilsyns- og kontrollfunksjon.

Linjeleder skal føre jevnlig dialog med enhetens verneombud.

Linjeleder skal sørge for at HMS innarbeides i enhetens plandokumenter, og følge opp rapporteringskrav om HMS-tilstanden.

Linjeleder skal

  • planlegge for fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  • sørge for at delegerte arbeidsoppgaver dokumenteres
  • kontrollere at virksomheten foregår forskriftsmessig (jfr. IK-forskriften § 5)

Linjeleders ansvar gjelder på samme måte for studenter, som for tilsatte, når studentene utfører arbeid i laboratorier og verksteder.

Linjeleders ansvar og oppgaver kan spesifiseres i egne retningslinjer.

Linjeleder er arbeidsgivers representant og har plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet (aml § 3-5).

Arbeidsleder

« Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. » [aml § 2-3 (3)].

Arbeidstakere som veileder studenter i laboratorier eller verksteder faller inn under bestemmelsen og skal ha « ... nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en Helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, ... ». 

Arbeidsleder skal ha dokumentert HMS-kunnskap og

  • planlegge for fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  • kontrollere at virksomheten foregår forskriftsmessig (jf. IK-forskriften § 5)

Oppgavene kan spesifiseres i egne retningslinjer.

Tilsatte

Alle arbeidstakere som utfører arbeid i HiOAs tjeneste betegnes som tilsatte (AML § 1-8). Studentassistenter, lærlinger, doktorgradsstipendiater og timelærere som har arbeidsavtale betraktes som tilsatte. Dersom det foreligger tvil om HiOA er arbeidsgiver for en tilsatt, skal dette avklares i hvert enkelt tilfelle. Eventuelt arbeidsgiveransvar avtales skriftlig.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser i om arbeidstakers medvirkningsplikt (AML § 2-3) gjelder for alle tilsatte ved HiOA.

Studenter

Studentene plikter å innrette seg i henhold til de mål og planer som gjelder for HMS-arbeid ved HiOA, og som angår dem.

Arbeid som utføres som praktisk opplæring av studenter med undervisning eller forskning som formål, skal være underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser når arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse. Dette gjelder i høgskolens laboratorier og verksteder. Studentenes rettigheter og plikter i det systematiske HMS-arbeidet blir i disse tilfellene som for tilsatte (jf. FOR-2005-12-16-1568). For alle andre læringsarealer gjelder Universitets- og høyskolelovens bestemmelser (§ 4-3).

I HiOA er det Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering som ivaretar studentenes generelle læringsmiljø og rettigheter. Tilsyn med læringsmiljøet ivaretas av læringsmiljøutvalget.

Kontakt